Försäkringsvillkor

 

 1. Försäkringsgivaren är Åre Skidsport AB (nedan kallad Uthyraren)
 2. Försäkringen omfattar hyrda objekt som anges i Hyresavtalet (nedan kallad Hyresobjektet)
 3. Försäkringen gäller den Hyresman som anges i hyresavtalet (nedan kallad hyresmannen)
 4. Försäkringsperioden sammanfaller med den i hyresavtalet angivna hyresperioden
 5. Försäkringen gäller för stöld av hyresobjektet med den begränsning som följer av detta avtal
 6. Försäkringen gäller inte för
  Förlust av hyresobjektet om hyresmannen agerat    uppsåtligt eller grovt vårdslöst
  Stöld av hyresobjektet om det nattetid förvarats i olåst förvaringsutrymme
  Förlust som ersätts av annan försäkring
  Förlust som inte anmälts till uthyraren inom föreskriven tid
 7. Vid förlust av Hyresobjektet skall Hyresmannen till uthyraren betala en självrisk om 700 kr.
 8. För det fall villkoren för försäkringsersättning i avtalet är uppfyllda fritages – med undantag för självrisken – Hyresmannen från sin ersättningenskyldighet gentemot Åre Skidsport AB för förlusten av Hyresobjektet. Hyresmannen berättigas vidare att för resterande hyrestid enligt hyresavtalet utan ytterligare ersättning erhålla likvärdigt Hyresobjekt.
 9. Förlustanmälan skall omedelbart ske hos uthyraren, dock senast 24 timmar efter upptäckten, försäkringsbeviset samt en polisanmälan skall bifogas till förlustanmälan. Polisanmälan skall ske på polisstation i den ort där förlusten inträffade.
 10. För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelser i lag (1927:77) om försäkringsavtal.